عشقهــــــــ منـــــ ــ

بهـ نامــ آنکهــ آفــــــــرید مـرا و برایِ خوشبختیِـ منـ تــــو را .

دلتنگــی را لــــحظهـ ای تـــــعریفـــ کـــرده اند

کــهـ تمـــامـ وجـــودتـــ یــکباره تمـــنای بــودنــ کســـی را مـی کند.

تکلیفــــ مــن چیستـــ کهـ هــر لحظهـ حـــس نبودنتــــ

تـــمامـ وجـــودمـ را ــــــوهان مــی کــــشد؟

 

پـ . نـ : عــــــــــاشقتــــــمـ مــــــــرد خـــــوبـمـ .

| |من .. |

|________________________┍──────────────┤

 

 

منــ بــــا داشتــــنـ تــو آروم میــــشمـ .

زیـــــــر سـقـفـــــ خـــــونهــــ وقتــــــی هـــــــستی ..

با تـــو خــــــوشـــبختــیهـ مـــن تکـــــــمیلهـ .

توی این حـــــال خوشــــــــم همـدستی .

 

پــ . نــ : تــــــو بهـ زنــــــدگیهـ مــــن مــــــعنا دادی ..


CoηTiηue
| |من .. |

|________________________┍──────────────┤

 

گاهیــــ یکــــــــ نــــــــــفر

بـا نفـــس هایــش بــا نـــگاهشــــ

با کـــــلامــش بـا وجـــــودش بـا بـودنـــــش ..

بـــهشتی میسازد از ایـــن دنیـــــــا برایـتــــ

کهــ دیـــگر بـــدون او

بـــــــهـشتــ واقعـــــی را هــــمـ نمـــــیخواهــــــی !

پــ . نــ : گاهی از دوست داشتنت ، خسته میشوم !

دلم می خواهد ... برایت بمیـــــــــــــرم !

عـــــاشق نوشتــ : میخـــوام بــراتـ بمیــــــرم مـــــــرد مهــربونمـ .

| |من .. |

|________________________┍──────────────┤

 

فاجعهـ یعنــــــی

آنـــــقدر در تـــــ♥ـــو غــــرق شدهـ امــ

کـــ ـه از تـــــلاقـــی نـــگاهـــــمـ با دیـــگری

احــــساس

خـــــیانتــ مــــی کنـــــمـ !

دوست داشتنت گـــــــناه باشــــد !

آتــش را ترجـــیح میــــدهـمـ بهـ روزهای ــــــرد نبـــودنـــتـ .


CoηTiηue
| |من .. |

|________________________┍──────────────┤

 

بهانهـ هــــم اگــــــر میـگـــــیری

بـــــهانهـ ی مــــرا بگـــــیر…

مــــن تمــــام خــــــواستـــــن را وجـــــبـ کــــــردم .

هیـــــچکـــس…
هیچکــــــس بهـ انــــــدازهـ ی مــــــن

عـــــاشـــــق تــــــــو و بـــــهانهـ هایــــــتـ نیـــــستــــ …


CoηTiηue
| |من .. |

|________________________┍──────────────┤

 

 

کنـــارتــ کــه هسـتــــم ، عَمیقـ تر نفســ میکـِشـَم . . .

هــوایــ ِ با هــــم بودَنـِمان را میبـَـلعــَم

مبـتـلا تـــر میـشـوم...


CoηTiηue
| |من .. |

|________________________┍──────────────┤

 

ﮔﺎﻫـــﯽ …
ﻧﻤﯿﺸـــــــﻪ ﺩﺳــﺖ ﺍﺯ
ﺩﻭﺳـــــﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﮑــﯽ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ
ﺣــــــــــــــــــــــﺘﯽ ﻭﻗﺘــــﯽ ﺍﺯﺵ
ﺩﻟﺨــــــﻮﺭی !

پیلهـ کرده ام بهـ تو نمیدانــی پروانهـ شدنـ در آغوشت چهـ عالمــی دارد...


CoηTiηue
| |من .. |

|________________________┍──────────────┤

 

 

وقــــتـی قــــرار شـــد

مــــن بــــی قـــــــرار تــــــــو بـاشمـ

و تــــو تنــــــــها قــرار زنـــــدگیــــــــمـ

از هــــــر چـ ـه قـــرار استـ غیـــــــر تــو باشـــــد  

خــواهمـ گـــذشتـــــــــ .


CoηTiηue
| |من .. |

|________________________┍──────────────┤

 

فکـــــــر مــــی کردمــــــ از لبانتــــــــــ شــــــروع می کنمـ ،

امــــــا بـبین امــــــواج ِ بدنـــتـ بـــــا دستانـــــم چهـ مـــی کـــ ـند؟!

لبــــــ ـــ هایـــــــت را بــر لبانـــــمـ بگــ ــذار

مـــــــی دانم

تــــــــا لحظــ ــه ی آخــــــر بی تابمـ خواهـــــی مــــــاند!


CoηTiηue
| |من .. |

|________________________┍──────────────┤

 

 

در این مـ ـجـ ـال تـ ـنـ ـگ!
نـ ـاگـهــان...
چـ ـه وسـ ـعتــی میگـیـرد
ایـ ـن هـ ـم آغــ ـوشـی!
چـ ـه کــُفــری سـر مـیرود!
چـ ـه رکــ میـ ـشـود فــریــ ـاد!
چـ ـه یـ ـاغــ ـی میــشود نیـ ـاز!

 

پــ . نــ : تو نیاز منـــــی . منـــ محتــــــــاجتــــم . این احتیـــــاجو از منــ نگــــــــیر .


CoηTiηue
| |من .. |

|________________________┍──────────────┤

 جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت